Algemene voorwaarden Jaeken Verhuurbedrijf BV

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen (waaronder overeenkomsten en aanbiedingen) tussen Jaeken Verhuurbedrijf BV en de wederpartij. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘wederpartij’ verstaan, diegene die als opdrachtgever, wederpartij, koper of elke andere hoedanigheid optreedt bij een overeenkomst met Jaeken Verhuurbedrijf. Eventuele algemene voorwaarden van wederpartij binden Jaeken Verhuurbedrijf BV niet. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk.

  De gehuurde goederen

 1. Alle verhuurde goederen blijven eigendom van de verhuurder en dienen na het verstrijken van de huurtermijn vrij ter beschikking van de verhuurder gehouden te worden.
 2. Er mogen door de huurder geen veranderingen of reparaties aan de gehuurde goederen zowel qua aansluitingen, technische installatie als interieur en exterieur aangebracht worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Jaeken Verhuurbedrijf BV.
 3. Elke vorm van onderverhuring of afstand van huur is verboden, tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de verhuurder. Elke vertraging in de teruggave van de verhuurde goederen wordt de huurder aangerekend.
 4. De huurder verleent bij deze vrije toegang tot zijn lokalen en terreinen of die lokalen of terreinen waar de goederen van Jaeken Verhuurbedrijf BV zich bevinden teneinde de verhuurder toe te laten de verhuurde goederen terug te halen in geval van wanbetaling, dit onmiddellijk na aanmaning tot betaling en teneinde het goed gebruik van de verhuurde goederen te controleren.
 5. De verhuurder is gehouden het gehuurde in goede staat en naar behoren functionerend aan de huurder ter beschikking te stellen. De huurder heeft het recht het gehuurde voor gebruik te (laten) keuren bij de levering. Indien hij van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat beschikbaar te zijn gesteld.
 6. De risico-overdracht van de verhuurde goederen heeft plaats dadelijk na hun plaatsing of de levering. De huurder dient elke klacht en schadegeval onmiddellijk, op straffe van verval, schriftelijk te melden aan de verhuurder.
 7. Elke beschadiging of verlies aan de verhuurde goederen, vanaf de aflevering tot bij de ophaling en door welke oorzaak ook, dient door de huurder te worden vergoed. De raming van de schade gebeurt door de verhuurder. De huurder zal als enige aansprakelijk zijn voor elke schade aan personen of goederen welke tijdens de opbouw, afbraak of standtijd van de verhuurde goederen wordt toegebracht.
 8. In geval van brand, diefstal of schade is de huurder verplicht de verhuurder ervan op de hoogte te brengen alsook een klacht in te dienen bij de politie. Dit doet evenwel geen afbreuk aan het recht van Jaeken Verhuurbedrijf BV om van de huurder een vergoeding wegens verlies van het verhuurde goed te vorderen.
 9. Het is de huurder niet toegestaan door de verhuurder aangebrachte (reclame)teksten, afbeeldingen of welke kenmerken ook, te verwijderen of aan het oog te onttrekken.
  Daarnaast is het de huurder niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder (reclame)teksten, afbeeldingen of naamsveranderingen op het gehuurde goed aan te brengen.
 10. Het is de huurder niet toegestaan het verhuurde te verplaatsen van locatie, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 11. Alle gehuurde goederen worden geleverd op goed bereikbare en berijdbare terrein voor onze vrachtwagen. De huurder is verantwoordelijk voor het leggen van rijplaten of dergelijke om het terrein te beschermen. Jaeken Verhuurbedrijf BV kan niet aansprakelijk gesteld worden aan schade van het terrein.
 12. De huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor het vorstvrij houden van gehuurde goederen. Eventuele kosten of schade komen ten laste van de huurder.
 13. Bestellingen – wijzigingen en afmeldingen

 14. De vermelde prijzen gelden bij afname van het vermelde aantal goederen. Als er afwijkingen zijn aan deze aantallen, kan dat invloed hebben op de prijs.
 15. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden (bijvoorbeeld bij bijzondere prestaties, ongewone, bijzondere, tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden) en/of extra risico’s aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij werktuigen op natte terreinen en gevaarlijke hellingen, zal Jaeken Verhuurbedrijf BV een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening mogen brengen.
 16. Milieu

 17. De huurder draagt, voor eigen rekening, zorg voor alle nodige vergunningen en eventuele toestemmingen van wie dan ook, nodig voor de plaatsing en/of het gebruik van het gehuurde. Alle lasten en belastingen betreffende het gehuurde goed zijn voor rekening van de huurder.
 18. Jaeken Verhuurbedrijf BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lozing van afvalstoffen en/of enige vorm van milieuverontreiniging voortvloeiend uit het gebruik dan wel de installatie van het gehuurde goed.
 19. Reiniging

 20. Indien servicebeurten moeten gebeuren van septische tanks moet de toegang tot het gehuurde materiaal per vrachtwagen bereikbaar zijn.
 21. Overmacht

 22. De verhuurder kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor een gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering der prestaties wegens weeromstandigheden of overmacht.
 23. De huurder is verantwoordelijk voor vlotte toegang tot de locatie en op het terrein tijdens plaatsing, ophaling of servicebeurt. Indien er wachttijden ontstaan omwille van slechte bereikbaarheid van de locatie of het terrein bij plaatsing, ophaling of servicebeurt worden na het eerste kwartier wachtvergoedingen aangerekend, met een minimum van één uur.
 24. Facturatie en geschillen

 25. Op de overeenkomsten tussen Jaeken Verhuurbedrijf BV en de huurder is steeds het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting tussen partijen (van welke aard) zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt en Neerpelt bevoegd.
 26. Behoudends andersluidende bepalingen, gebeuren de betalingen netto contant. Bij niet- betaling van onze facturen binnen de 30 dagen zal automatisch en zonder in gebreke stelling een verwijlintrest à ratio van 15 % per maand aangerekend worden. Tevens behouden we ons het recht tot het eisen van een conventionele schadevergoeding, onverminderbaar vastgesteld op 15 % van het vastgestelde bedrag met een minimum van 75 €.
 27. Klachten betreffende het opmaken van de factuur worden enkel via aangetekend schrijven aanvaard, mits bekomen 8 dagen na factuurdatum.